https://roktas.dev/1/feed.xml

Bayram

2007-11-01

Efendim, bir bayram daha geldi çattı ve, adet olduğu üzre, kendimizi bayram arefesindeki prokrastinasyonal, yani nasıl derler, "yapılmasa da olur, ama yapacağım" nev'inden meşgaleler arar hâlde bulduk. Bu jurnal cümlelerine hasbel kader gözü takılan cümle cemaatin Ramazan bayramını kutlayalım evveliyetle.

Kuşların getirdiği kimi haberler sayesinde, memleketin muhtelif medreselerinde verilmekte olan C derslerinde bizce "konayo" olarak bilinen, ecnebicesi conio.h olan taşınamazların, dersleri deruhte eden muallimler indinde musallat bir fikri sabite inkılâp ettiğini esefle öğrenmiş bulunmaktayım. Tabii ki bu mezalimde, inançları hilafında bir makama râm olmak durumunda kalan istiklâl ve istikbal sahibi talebelerin haykırışlarına (ki cihan şümul bir mahiyet arz ettiği kat'i olan bu çığlıkları sizin de duymanız pek mümkün) kulaklarımı tıkayamazdım. Ez-cümle işte o "bayram arefesi eğlencelik demler"e konumlandırdığımız mütevazı bir çalışmanın neticesi olarak course-goodies yaşca bendenizden küçük bu kardeşlerime bir bayram hediyesi olsun bakalım.

Package: course-goodies
Architecture: all
Description: Course goodies for C/C++ language courses
 Nothing interesting here; only a few source files, notably 'conio.h',
 to allow FLOSS-minded students to 'getch' or 'kbhit' while studying
 some examples dictated by some lecturers.

Marifetlerini ifade etmeye birkaç satırın kâfi geleceğini de düşünmekteyim:

$ cat >t.c <<'EOF'
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(void)
{
    /* falan filan */
    printf("Bastırın herhangi bir tuşa devam etmek için...\n");
    getch();

    return 0;
}
EOF
$ gcc -o t t.c
In file included from t.c:2:
/usr/include/conio.h:4:2: ... "using 'conio.h' is using a non-standard or vendor"
/usr/include/conio.h:5:2: ... "spesific or non-portable feature (whatever you prefer),"
/usr/include/conio.h:6:2: ... "please do use a more portable lib (e.g. ncurses)"
/usr/include/conio.h:7:2: ... "this is only a partial implementation of 'conio.h'"
$ ./t
Bastırın herhangi bir tuşa devam etmek için...

Bir zamandır tercüme vesair işlerle de üstünüze afiyet pek uğraşamıyorum, binaenaleyh yukarıda iktibas ettiğim tercümelerin kalite murakabesini de işbu satırları buraya kadar okuma zahmetinde bulunmuş muazzez kaarilerime bırakıyorum. Hayırlı bayramlar!